Za podjetja

Za Vas lahko med drugim opravljamo naslednje storitve za reševanje Vašega problema:

  • ZLORABA BOLNIŠKEGA STALEŽA (KONTROLA in NADZOR)

Iz statističnih podatkov izhaja, da je od l.2014 bolniška odsotnost v porastu, zato lahko pričakujemo vedno več zabeleženih dni nezmožnosti za delo.
– V l.2018 je bilo zabeleženih več kot 14 milijonov dni nezmožnosti za delo, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za skoraj 2 milijona. (NIJZ 2018).
– Na 100 primerov zaposlenih je bilo 110 primerov bolniške odsotnosti, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 4 primere. (NIJZ 2018).
Povprečna bolniška odsotnost traja 14,93 dni na leto. (NIJZ 2018).
Največji delež bolniške odsotnosti na zaposlenega za polni delovni čas po statistični regiji bivališča zaposlenega je na Koroškem, in sicer 23,99 dni na leto! Po statistični regiji delodajalca je bolniška odsotnost na zaposlenega prav tako največja na Koroškem, in sicer 23,82 dni na leto! (NIJZ 2018)


  • ALKOHOLIZIRANOST NA DELOVNEM MESTU

Naš detektiv ima opravljeno šolanje za rokovanje z alkotestom Drager 6820, katerega uporablja slovenska policija in je sodno priznan.
Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu, zato mora izvesti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja vseh delavcev ter drugih navzočih pri delovnem procesu. Z globo od 2.000€ – 40.000€    se kaznuje prekršek delodajalca, ki ne odstrani iz delovnega mesta delavca, ki je delal ali pa je bil na        delovnem mestu pod vplivom alkohola. (ZVZD-1)
Okoli 148.000 prebivalcev RS čezmerno pije alkohol. (NIJZ)
Delavci s problemi z alkoholom 16-krat pogosteje izostanejo z dela, prav tako so 3,5-krat pogosteje        udeleženi v poškodbah pri delu. (Karlovšek in Kolšek 2012)
Delovna učinkovitost delavca se zaradi problema z alkoholom zmanjša za prb. 25 %, posledično se                zmanjša količina in kakovost opravljenega dela, nastane gospodarska škoda in poslabšajo se odnosi na delovnem mestu ter v podjetju. (Karlovšek in Kolšek 2012)

 


  • ZLORABA POTNIH STROŠKOV

Le detektiv lahko zakonito pridobiva informacije o zlorabah pravic do povračila potnih stroškov z osebno zaznavo in uporabo tehničnih sredstev, ki so lahko razlog za prenehanje delovnega razmerja in izterjavo neupravičenih izplačil ter morebitni kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja goljufije.
Pravilna navedba prebivališča s katerega delavec prihaja na delo, je namreč pomembna pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela. V kolikor delavec ne obvesti delodajalca o spremembi prebivališča in pride do neupravičenega izplačevanja potnih stroškov, je mogoče opredeliti kot kršitev obveznosti obveščanja in prepoved škodljivega ravnanja (36. in 37. člen ZDR-1).
Posledica kršitve je lahko redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da delavec delodajalca pušča v zmoti glede pravice do povračila potnih stroškov pa lahko pride tudi do goljufije po 211/1. členu KZ-1.


  • OSEBNA VROČITEV

Detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Delodajalci lahko odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonito vročajo z detektivi. Prednost takšnega vročanja je dokazovanje vročitve, saj se detektiv potrudi optimalno, da je naslovniku vročeno osebno, medtem, ko lahko poštni delavec opravi nadomestno vročitev v kolikor ni naslovnika doma, pri tem pa se lahko pojavijo težave pri dokazovanju vročitve.

Poleg odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko detektiv za naročnika-delodajalca vroča tudi pisno seznanitev z očitanimi kršitvami pred izredno odpovedjo, ki je nujno potrebna za pripravo delavčeve obrambe. Pravilno vročanje vabila na zagovor in čas, ki mora biti delavcu omogočen za pripravo zagovora, sta v morebitnem sodnem postopku zaradi izpodbijanja zakonitosti izredne odpovedi lahko ključni vprašanji v zvezi s pravilnim postopkom odpovedi.


  • KONKURENČNA PREPOVED in KONKURENČNA KLAVZULA

Konkurenčna prepoved

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

Konkurenčna klavzula

Delavec in delodajalec se lahko v pogodbi o zaposlitvi dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. Konkurenčna klavzula se dogovori pisno najdlje za obdobje dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec ima v primeru, da delavec krši svojo obveznost spoštovanja konkurenčne klavzule in opravlja konkurenčno dejavnost, pravico zahtevati izpolnitev pogodbenih obveznosti ali pravico do odstopa od konkurenčne klavzule, pri tem pa lahko zahteva vrnitev že izplačanega nadomestila ter povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi delavčeve konkurenčne dejavnosti.


  • DOLŽNIKI IN NJIHOVO PREMOŽENJE

Upnik pogosto ne razpolaga s podatki kakšno in koliko premoženja ima dolžnik. Zato je primoran oceniti premoženje lastnika na slepo, ne da bi vedel, ali bo z izvršbo uspel. V takšnem primeru je smiselna pomoč detektiva, ki bo poiskal vsa izvršilna sredstva dolžnika.


  • SVETOVANJE na PODROČJU PREPREČEVANJA KAZNIVIH RAVNANJ

Videonadzor

Potrebno je ločiti videonadzor dostopa v poslovne prostore in nadzor samih prostorov. Naše strokovno podkovana ekipa Vam bo pri tem svetovala, da boste videonadzor namestili v skladu z zakonom ter varstvom zasebnosti in osebnih podatkov.

Tatvine na delovnem mestu

Detektiv svetuje kako zaščititi delovne in garderobne prostore ter programsko opremo


Za Vas lahko opravljamo tudi druge storitve v okviru našega področja dela

-za več informacij nas pokličite, pišite ali pa se oglasite osebno-